Tuesday, 2 October 2012

LAQSIIMO..Intimating..!LAQSIIMO: Intimating…!


Laqnaan baa lagu ladaa                  It is intimacy that we revel
Laq baan  dabaalanaynaa              We are swimming to intimate
Laqnaan lama lunlumo                   With an intimacy no one is lost
Laqnaan lama ambado                   With an intimacy no one is wandering
Laqnaan lama luggo’o                    With an intimacy no one is disappointed
Hadda laaqu yuu ku hodin            Be aware of intimidation
Ilaaq waa la iska jiraa                      Be aware of offenders
Laqsami kaa leexinaysa                 Misleading you from intimacy
Gardhaa ku laqan codka                 Dialect voices its own grammar
Codkaa laqsiimada wada                Voice is conveying the intimacy
Luuqdu waa libin kale                    Vocalism is another talent
Laashin baa aad u og                       Vocalist knows better
Laac wargudashaa jira                    Language is medium of communication
Astaa libraar lignaada                     By liberty character is firm
Asow baa laq-dheehan                                Behavior is what is reflected
Lahaanshaa gaarli garan                                An owning is a legal privacy
Ladnaan baa soo maqan               Better life is to be expected
Ladnaan baa sii milneyd                                Better ways of life were mentioned though
Libaab baa dana higan                    Bounties of interests are recited though
Ahaf sixin baa la luddaa                 Pure lexis are being knitted
Hurdaa laga sara kacaa                   Wake up of sleepiness
Luun waa la iska rogaa                   Wash yourselves off dizziness
Weysaa la jeefaaftaa                      Ablution is airing kindliness
Tukasho la ladaabsadaa                 Prayer is better set routine
Xuska Eebbee laaxiban                  It is God’s favorite remembrance            
Sidaasay laabi ladaa                         In that way hearts get peace
Adigoon is liin-bixinayn                  Without dismantling yourself  
Adigoon is lalabo-gelin                   Without irritating yourself
Adigoon is labhadayn                     Without anguishing yourself
Adigoon is lurbadin                         Without discomforting yourself
Adigoon is labxasho jarin              Without agonizing yourself
Adigoon is laxow tirin                   Without lamenting yourself
Adigoon is liitiyeyn                          Without weakening yourself
Adigoon is laallufeyn                      Without Extravagating yourself
Ma-Liicaha Eebbeheen                  The unyielding Lord of ours
Yaa sacabo lagu baryaa                  Just beg him with bare palms
Sidaasay tahay liibaan!                   That is just a prosperity
Lidnaantu mar bay jid tahay        Opposing is once right
Marka lagugu salidan yahay         When there are aggressions
Leeb lagula maagan yahay           One wants to attack you
Adna gaashaanka lingaxo             So enforce your defence
Diric na ka  luub xidhnow              Wear your armour
Wiil lixaad is bidayaa                       One who thinks himself mighty                               
Yuu luxud  kugu tijaab-geyn!      Should not lead you into grave!